Hotărârea nr. 167/2010

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Crîngului fn, în vederea construirii unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei reţele radio de transport şi acces la clienţii de tip WiMax.

 

ROMÂNIA                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava str. Crîngului fn, în vederea construirii unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei reţele radio de transport şi acces la clienţii de tip WiMax.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.819 din 26.07.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.23.820 din 26.07.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 al cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp (parcela cadastrală nr. 36308) situată în municipiul Suceava str. Crîngului fn, în vederea construirii unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei reţele radio de transport şi acces la clienţii de tip WiMax.

            Art. 2 Durata concesiunii, preţul de pornire la licitaţie şi condiţiile de organizare a licitaţiei vor fi reglementate prin studiul de oportunitate ce va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 167 din 29 iulie 2010