Hotărârea nr. 166/2010

HOTĂRARE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit

ROMÂN I A                                                                           

                JUDEŢUL SUCEAVA                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                         SUCEAVA

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.825 din 26.07.2010, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr.23.826 din 26.07.2010, Raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a două parcele de teren (solicitanţi Anton Mihai, Lupuşoru Magdalena, Plăcintă Dochiţa, Ivanov Irina, Ivanov Elisabeta, Ungurean Anca) în suprafaţă totală de 40 mp (p.c. 34968) situată în Suceava str. Mihai Viteazui nr. 20, bl. 20, în vederea extinderii apartamentelor nr. 7,8,9,10,11,12 situate la parter, etajul 1 şi etajul 2 din blocul nr. 20, sc. B.

Art. 2.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 166 din 29 iulie 2010