Hotărârea nr. 162/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL. Nr. 66 din 29.04.2010 şi HCL nr. 44 din 25.03.2010

 

ROMÂN I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL. Nr. 66 din 29.04.2010 şi  HCL nr. 44 din 25.03.2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.828 din 26.07.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.23.829 din 26.07.2010, cât şi raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (2), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I. – (1) Se modifică ar. 1 al. 3 paragraful 3 din HCL nr. 66 din 29.04.2010 şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. (3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea concesionării suprafeţelor de teren situate în municipiul Suceava la nivelul sumei de:

 – 2040 euro respectiv 8343 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 24 mp  situată în Suceava str. Ion Neculce fn, cu recuperarea preţului concesiunii în 3 ani.”

Art. II – (1) Se modifică art. 3 al. 3 din HCL 44 din 25.03.2010 şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. (3) 3933 euro respectiv 16085 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 24,20 mp situată în Suceava str. Zorilor fn cu recuperarea preţului concesiunii în trei ani”

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 66 din 29.04.2010 respectiv HCL nr. 44 din 25.03.2010 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 162 din 29 iulie 2010