Hotărârea nr. 16/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ,Consiliului Local al municipiului Suceava

                      ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                      

                       SUCEAVA

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Local al municipiului Suceava   

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.7688/22.02.2010,Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.7689/22.02.2010 si   Raportul Comisiei de economico-financiară, juridică, disciplinară;

           In baza dispozitiilor OG nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului  cadru  de organizare si functionare  a consiliilor locale,aprobata si modificata prin Legea nr. 673/2002 si ale  Legii nr. 393/2004 privind Statutul  alesilor locali aprobata si modificata prin  Legea nr. 35/2008 ;

            În temeiul prevederilor art.36, alin. 3 lit.”a”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava conform anexei care  face parte integranta  din hotarare.   

            Art. 2. Se revocă prevederile HCL nr. 19/2007.

            Art. 3. Consiliul Local al municipiului Suceava şi Primarul municipiului Suceava prin aparatul  de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   Contrasemneaza

  VIOREL SEREDENCIUC                                                             SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                 JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 16 Din 25 februarie 2010