Hotărârea nr. 159/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU solicitant : SC COMPLEX ZIMBRUL SRL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ROMÂNIA

                  JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

solicitant : SC COMPLEX ZIMBRUL SRL

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.23.657/22.07.2010, Raportul Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului nr.23.658/22.07.2010 şi Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului general de urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul urbanistic general al municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent, Planul urbanistic zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru zona centrala a municipiului aprobat prin HCL nr. 94/29.04.2009,

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru amplasarea unui bloc de locuinte cu spaţii comerciale la parter D+P+4E, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 1020 mp situat în intravilanul municipiului, strada Aleea Nucului, nr. 7A

Solicitant: SC COMPLEX ZIMBRUL SRL ( cerere nr. 23.454/21.07.2010 )

 

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 159 din 29 iulie 2010