Hotărârea nr. 157/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Reabilitare conducte de apă potabilă pe amplasamentul bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Ştefan cel Mare şi bd.Ana Ipătescu din municipiul Suceava "

                       ROMÂNIA                            

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  obiectivului de investiţii

" Reabilitare conducte de apă potabilă pe amplasamentul bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Ştefan cel Mare şi bd.Ana Ipătescu  din municipiul Suceava "

 

 

  

          Consiliul local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere Expunerea de motive nr.23.166/19.07.2010, Raportul Serviciului Investiţii nr.23.167/19.07.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1,  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;

            În temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

         

 Art.1.Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Reabilitare conducte de apă potabilă pe amplasamentul bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Ştefan cel Mare şi bd.Ana Ipătescu  din municipiul Suceava", prezentaţi în anexă.

 Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 157 din 29 iulie 2010