Hotărârea nr. 156/2010

HOTĂRÂRE pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii «Consolidare versant Dealul Mânăstirii - Teodoreni» din municipiul Suceava

                          ROMÂNIA

                  JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                         SUCEAVA

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea  studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind  obiectivul de investiţii  «Consolidare versant  Dealul Mânăstirii  -

Teodoreni»  din municipiul Suceava

 

 

          Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr.23.168/19.07.2010 Raportul serviciului investiţii nr.23.169/19.07.2010 şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară ;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea 273 din 2006  privind  finantele  publice locale.

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit.”b”, alin 4, lit.”d”, art.45, alin.1, art.47 si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investitii « Consolidare versant  Dealul Mânăstirii - Teodoreni» din municipiul  Suceava, conform anexei.

 

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 156 din 29 iulie 2010