Hotărârea nr. 155/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea expertizării,proiectării şi execuţiei în regim de urgenţă a lucrărilor privind " Refacerea estacadei peste râul Suceava pentru susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava"

                       ROMÂNIA                            

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea expertizării,proiectării şi execuţiei în regim de urgenţă a lucrărilor privind " Refacerea estacadei peste râul Suceava pentru  susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava"

 

 

         Consiliul local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive nr.23.544/22.07.2010, Raportul Serviciului Investiţii nr.23.545/22.07.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1,  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

         

Art.1.Se aprobă expertizarea,proiectarea şi execuţia în regim de urgenţă a lucrărilor privind "Refacerea estacadei peste râul Suceava pentru  susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava". Cheltuielile de proiectare şi execuţie sunt estimate la suma de 580.000 lei.

 

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la  îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 155 din 29 iulie 2010