Hotărârea nr. 154/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din HCL 156/ 28.08.2008 privind componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

                          ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

            privind modificarea art. 1 din HCL 156/ 28.08.2008 privind componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.23.799/23.07.2010 şi raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat cu nr.23.800/ 23.07.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. D, alin. 6, art. 45, alin. 2, lit. A, art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modoficările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. I. Se modifică art. 1 al HCL nr. 156/ 2008 privind componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se desemnează comisia de selecţionare şi evaluare a proiectelor depuse în vederea acordării de finanţare nerambursabilă în următoarea componenţă:

-          Ion Lungu- Primar

-          Ioan Ciutac- Secretar municipiu

-          Elisabeta Văideanu- Director

-          Paul Iftimie- Şef serviciu

-          Carmen Corduş- Şef serviciu

-          Mirela Sofian- Compartiment buget

-          Mocanu Vasile- Consilier local

-          Ursu Cristin Valentin- Consilier local

-          Cocriş Doiniţa- Consilier local

-          Vornicu Corneliu- Consilier local

-          Ungureanu Daniel - Consilier local”.

 

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 156/2008 rămân valabile.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 154 din 29 iulie 2010