Hotărârea nr. 152/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010

                             ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA

                  

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului  veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în

afara  bugetului local  pe anul 2010

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.792/23.07.2010  şi Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.23.793/23.07.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă bugetul rectificat al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara  bugetului local  pentru anul 2010, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în minus a:

- veniturilor cu suma de 145.000 lei, respectiv

- capitolul 36.11 „Venituri din proprietate”, cu suma de 145.000 lei,

- cheltuielilor cu suma de 145.000 lei, respectiv

      - capitolul 70.11 „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, cu suma de 45.000 lei

      - capitolul 74.11 „ Protecţia mediului”, cu suma de 100.000 lei

Art.2. Anexa 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara  bugetului local  pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

                         (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 152 din 29 iulie 2010