Hotărârea nr. 151/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii” pentru anul 2010

                          

                           ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  “Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii” pentru anul 2010

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.795/23.07.2010  şi Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.23.796/23.07.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă bugetul rectificat al  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2010, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în minus a:

- veniturilor cu suma de 653.298 lei, respectiv:

- capitolul 30.15 „Venituri din proprietate”, cu suma de 6.140 lei,

- capitolul 33.15 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”,  cu suma de 647.158 lei 

- cheltuielilor cu suma de 653.298 lei, respectiv:

      - capitolul 65.02 „ Învăţământ”, cu suma de 653.298 lei.

Art.2. Anexa 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii  pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

                           (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

  Nr. 151 din 29 iulie 2010