Hotărârea nr. 150/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010

                           ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA

                          

 

 

 
HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2010

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.23.789/23.07.2010  şi Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.23.790/23.07.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă bugetul rectificat al fondurilor externe nerambursabile  pentru anul 2010, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în minus a:

- veniturilor cu suma de 2.650 lei, respectiv

- capitolul 44.08 „Donaţii din străinatate”, cu suma de 2.650 lei,

- cheltuielilor cu suma de 2.650 lei, respectiv

      - capitolul 80.08. „Acţiuni generale economice şi comerciale”, cu suma de 2.650 lei.

Art.2. Anexa 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul fondurilor externe nerambursabile  pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

                         (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 150 din 29 iulie 2010