Hotărârea nr. 15/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor- Parohia “Înălţarea Domnului” a unei parcele de teren în suprafaţă de 1000 mp în vederea construirii unei biserici ortodoxe cu anexele aferente şi utilităţi tehnico-edilitare.

                            ROMANIA                                                                                                            JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor- Parohia “Înălţarea Domnului” a  unei parcele de teren în suprafaţă de  1000 mp în vederea construirii unei biserici ortodoxe cu anexele aferente şi utilităţi tehnico-edilitare.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr. 5949 din 09.02.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 5950 din 09.02.2010 precum si raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară

            In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor - Parohia “Înălţarea Domnului” a  unei parcele de teren în suprafaţă de  1000 mp, (parcela cadastrală 35147) situată în str. Parcului fn în vederea  construirii unei biserici ortodoxe cu anexele aferente şi utilităţi tehnico-edilitare.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            contrasemneaza

  VIOREL SEREDENCIUC                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 15 din 12 februarie 2010