Hotărârea nr. 148/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor ”Info Scut” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp teren situat în Suceava, str. Aleea Lalelelor fn

                            ROMÂNIA                                                             

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor ”Info Scut” Suceava a  unei parcele de teren în suprafaţă de  25 mp teren situat în Suceava, str. Aleea Lalelelor fn

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată la nr.22.299 din 08.07.2010 şi raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 22.300 din 08.07.2010,  precum şi raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară;

În temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, către Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor ”Info Scut” Suceava a  unei parcele de teren în suprafaţă de  25 mp, teren situat în Suceava, strada Aleea Lalelelor fn (parcela cadastrală 55.58/25)  în vederea amplasării unui chioşc metalic în care va funcţiona un centru de consultanţă şi informaţii al APC “Info Scut”.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 148 din 9 iulie 2010