Hotărârea nr. 147/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

                      

                       ROMÂNIA                                                             

          JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                  SUCEAVA                                                          

 

                   HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere :

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 22.296 din 08.07.2010 ;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 22.297 din 08.07.2010;

-Raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înregistrat sun nr.96 din 09.07.2010;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

            -dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.c), şi art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

(1).Textul de la poziţia nr. 736, coloana nr. 4, secţiunea I - “Bunuri imobile, va avea următorul cuprins : “situată în municipiul Suceava, judeţul Suceava, strada Alexandru cel Bun nr.31, corp clădire format din parter + etaj + mansardă, suprafaţa construită=369 metri pătraţi, suprafaţa construcţii anexe =27 metri pătraţi” ;

 (2). Textul de la poziţia nr. 737, coloana nr. 4, secţiunea I - “Bunuri imobile, va avea următorul cuprins : “situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, strada Alexandru cel Bun numărul 31, aferent grădiniţei,  parcela curţi construcţii nr. 3937 în suprafaţă de 1316 metri pătraţi, cu vecinătăţile: N- strada Alexandru cel Bun, S- teren stat, E,V - proprietăţi particulare”;

Art.3. Se aprobă eliminarea poziţiilor  nr. 1573 şi 1574 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa  la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I – “Bunuri imobile”.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, serviciul patrimoniu şi serviciul financiar contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează:

   Donţu Ovidiu Liviu                                                                         Secretar municipiu,                       

                                                                                                                   Ciutac Ioan

 

   

 

Suceava, 9 iulie 2010

Nr. 147