Hotărârea nr. 146/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului creditelor externe pentru anul 2010

                               ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                               SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului creditelor externe  pentru anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr.22.294/08.07.2010  şi raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat cu nr.22.295/08.07.2010;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Aprobarea bugetului rectificat al creditelor externe  al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins  în  anexa  nr. 1 la hotărâre.

Art.2.   Anexa nr. 1 face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 146 din 9 iulie 2010