Hotărârea nr. 145/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008

                           ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                            SUCEAVA

                   4244792

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind

aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim

50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) si alin.(4) lit.b), ale art. 45 alin. (2), art.63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin.(1) lit. b), alin.(3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ţinând seama de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

luând în considerare prevederile art.9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

 

ţinând seama de prevederile art.942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

 

având în vedere Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 102 din 31.05.2007, Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. 201/27.09.2007 si Hotărârea Consiliului Local Suceava nr.1/31 ianuarie 2008

 

luând act de:

a)                              referatul de aprobare prezentat de catre primarul municipiului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.22.301 /08.07.2010;

b)                              raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.22.302/ 08.07.2010;

c)                              raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, expunerea de motive a primarului nr. 22.303 /08.07.2010;

 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare  a fost aprobată prin :

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.163/29 iunie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei ,,Modernizarea sistemului de termoficare in municipiul Suceava” si a listei proiectelor de investitii ce se vor realiza in cadrul Programelor Operationale Sectoriale POS CCE si POS Mediu;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.56/23 februarie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ,,Reabilitarea si optimizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si modernizarea statiei de epurare din municipiul Suceava”, proiect derulat pe baza Aplicatiei ISPA;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.156/28 iunie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare retea de alimentare cu apa potabila pe strada Cernauti, municipiul Suceava, judetul Suceava”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.79/26 aprilie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa Cartier DN 29, Burdujeni, municipiul Suceava”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.80/26 aprilie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare pluviala si menajera, cartier DN29, Burdujeni, municipiul Suceava”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.254/18 septembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Drumuri si parcari DN29 cartier Burdujeni”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.25/22 februarie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Bloc nr.22 din Ansamblul de locuinte Obcini IB Suceava”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.24/22 februarie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Bloc nr.21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB Suceava”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.23/22 februarie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Bloc nr.20 din Ansamblul de locuinte Obcini IB Suceava”;

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.130/22 aprilie 2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiti ,,Extindere retele gaze naturale presiune redusa cartier Burdujeni-sat”

 

-                    Hotararea Consiliului Local nr.144/9 iulie 2010 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi. Sprijinire incinta din piloti secanti”

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificata prin  HCL nr. 1/31 ianuarie 2008, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificata prin HCL nr. 1/31 ianuarie 2008, ramân neschimbate.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Suceava şi Prefectului Judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în presa locala, precum şi pe pagina de internet www.primariasv.ro.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   DONŢU OVIDIU LIVIU                                                 SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                 jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 145 din 9 iulie 2010