Hotărârea nr. 142/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră

                     ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

                                                                                                                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată cu nr.21333/29.06.2010 raportul Serviciului Salubrizare din cadrul Direcţiei Ecologizare înregistrat cu nr.21334/29.06.2010 şi Raportul comisiei servicii publice;

            În baza prevederilor din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor modificată şi completată;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 49 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă Actul adiţional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră, incepand cu data de 16 iulie 2010,conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.  2. La aceeasi data se revoca prevederile HCL 16/2009 privind aprobarea unui Act aditional la Contractul nr.15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera.

Art.3 . Se împuterniceşte Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, să semneze actul adiţional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră.

Art.4. Celelalte prevederi ale Contractului nr.15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera , aprobat prin HCL nr.291/2006 raman valabile.

Art. 5. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA

   DONTU OVIDIU LIVIU                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 142 Din 30 iunie 2010