Hotărârea nr. 141/2010

HOTĂRÂRE,Privind modificarea articolului 3 din HCL 49 din martie 2010 de aprobare a programului special de salubrizare “Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava

 

 

 

 

 

                       ROMÂNIA

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA

 

 

 HOTĂRÂRE

Privind modificarea articolului 3 din HCL 49 din martie 2010 de aprobare a programului special de salubrizare “Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 20577/21.06.2010, Raportul Direcţiei Ecologice, înregistrat sub nr. 20578/21.06.2010 si raportul comisiei de servicii publice;                                                      

             Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităţilor şi ale Legii asociaţiilor de proprietari nr. 230/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), alin. (6), litera a), pct. 14 şi 16 , art. 45, alin (1), art. 47 şi ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. I  Se modifică articolul 3  din HCL 49 din 25 martie 2010, care va avea următorul cuprins:

“Art.3.  Pentru recompensarea celor mai bune rezultate obţinute, se aprobă acordarea din bugetul alocat pentru salubrizarea menajeră pe anul 2010, a următoarelor premii: Locul I  - 20000 lei; Locul II –  15000 lei; Locul III – 10000 lei;  5    Menţiuni - 5000 lei. În cazul în care nu  se acordă locul I, suma respectivă va fi repartizată în valori de câte 5000 lei la categoria menţiuni.”

               Art. II. Celelalte prevederi ale HCL 49  din 25 martie 2010, rămân neschimbate.

                       

                                                                                       

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                        CONTRASEMNEAZA

   DONTU OVIDIU LIVIU                                                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 141 Din 30 iunie 2010