Hotărârea nr. 14/2010

HOTARARE,privind modificarea HCL nr.253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public - privat privind extinderea Cimitirului « Pacea » încheiat între Municipiul Suceava şi cu SC Nil-Construct SRL

                            ROMANIA                                                                                                                      JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea HCL nr.253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public - privat privind extinderea Cimitirului « Pacea » încheiat între Municipiul Suceava şi cu SC Nil-Construct SRL  

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr. 5947 din 09.02.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 5948 din 09.02.2010 precum si raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară ;

            In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.I. Se modifică art. 2 al HCL nr.253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public - privat privind extinderea Cimitirului « Pacea » încheiat între Municipiul Suceava şi cu SC Nil-Construct SRL, care devine după cum urmează:

“Art.2. Se aprobă darea în administrare gratuită a suprafeţei de teren situată în Suceava (PC 35148 înscrisă în Cartea Funciară nr.32641), în suprafaţă de 49.000 mp, către SC Nil-Construct SRL, pe durata contractului de parteneriat public privat menţionat mai sus. »  

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 253/28.07.2005 rămân neschimbate.

Art.III. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            contrasemneaza

    VIOREL SEREDENCIUC                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 14 Din 12 februarie 2010