Hotărârea nr. 139/2010

HOTĂRÂRE,privind modificarea H.C.L. nr.38 din 23.02.2006 privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia pentru Protecţia Animalelor “PROANIMA” Suceava

                              ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                     

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea H.C.L. nr.38 din 23.02.2006 privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia pentru Protecţia Animalelor PROANIMA” Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Avand în vedere expunerea de motive a primarului Municipiului Suceava nr.  20887din 24.06.2010 si raportul serviciului patrimoniu inregistrat la nr.20888 din 24.06.2010 precum şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza prevederilor art.35, alin.1 Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale.

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 şi art.49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 ART.1. Se  modifică art.2 din H.C.L. nr. 38 din 23.02.2006 care va avea următorul cuprins:

 

„Art.2. Se aprobă noul conţinut al contractului de asociere încheiat îintre Municipiul Suceava  şi Asociaţia pentru Protecţia Animalelor « PROANIMA » Suceava, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

 

            ART.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 38 din 23.02.2006 rămân neschimbate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

  DONTU OVIDIU LIVIU                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 139 Din 30 iunie 2010