Hotărârea nr. 137/2010

Hotărâre privind aprobarea indemnizației membrilor comisiei de vânzare a spațiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008

R O M AN I A JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indemnizației membrilor comisiei de vânzarea a spațiilor medicale care fac obiectul OUG nr. 68/2008

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 21007 din 25.06.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 21008 din 25.06.2010, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. art. 5 al OUG 68/2008 pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților admibnistrativ teritoriale ce destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. a, art. 45 al. (1), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă remunerarea comisiei constituite prin dispoziție a Primarului nr. 2583 din 10.09.2008 cu o indemnizație de 18,08 lei/oră pentru activitatea depusă in afara orelor de program t în cadrul comisiei de vânzare a spațiilor medicale care fac


obiectul OUG nr. 68/2008,


Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin ap

PREȘEDINTE DE SEDINT

DONTU OVIDIUJdMlU


lecialitate.
CONTRASEMNEAZĂ SECRET JR. CIMUNICIPIU IOAN


Nr. 137 Din 30 iunie 2010