Hotărârea nr. 136/2010

HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr.21009 din 25.06.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 21010 din 25.06.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1).Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a imobilului situat în strada Trandafirilor nr.4, în suprafaţă de 227 mp.

(2). Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a terenului curţi construcţii, în suprafaţă de 752 mp situat în strada Trandafirilor nr.4.

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA

  DONTU OVIDIU LIVIU                                         SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 136 Din 30 iunie 2010