Hotărârea nr. 135/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii laboratorului de tehnică dentară şi realizarea unui acces din exterior la acesta

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii laboratorului de tehnică dentară şi realizarea unui acces din exterior la acesta

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 21013 din 25.06.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 21014 din 25.06.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a două parcele de teren (solicitant Pascariu Carmen) în suprafaţă de 26 mp (p.c. 36096) respectiv 2 mp (p.c. 36100) situate în Suceava str. Tipografiei nr. 7, bl. A4, sc. C pentru extinderea laboratorului de tehnică dentara (26 mp) şi realizarea unei alei de acces (2 mp).

Art. 2.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

    DONTU OVIDIU LIVIU                                               SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                  JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 135 Din 30 iunie 2010