Hotărârea nr. 132/2010

HOTĂRARE,privind modificarea HCL. Nr. 66 din 29.04.2010

 

 

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRARE

 

privind modificarea HCL. Nr. 66 din 29.04.2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 21017 din 25.06.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 21018 din 25.06.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I. – (1) Se modifică art. 1 al. 3 paragraful 2 din HCL nr. 66 din 29.04.2010 şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. (3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea concesionării suprafeţelor de teren situate în municipiul Suceava la nivelul sumei de:

- 1632 euro respectiv 6675 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 24 mp  situată în Suceava zona Cartodrom, cu recuperarea preţului concesiunii în 5 ani.”

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 66 din 29.04.2010 rămân neschimbate.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA

               DONTU OVIDIU LIVIU                                     SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 132 Din 30 iunie 2010