Hotărârea nr. 131/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 20897 din 24.06.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 20898 din 24.06.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Rusnac Remus) în suprafaţă de 3,60 mp (p.c. 36066) situată în Suceava str. Amurgului nr. 7, bl. 120, sc. C  pentru extinderea apartamentului nr. 25 cu un balcon.

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Băncescu Elena) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 35828) situată în Suceava str. Eroilor nr. 8, bl. 53, sc. A pentru extinderea apratmentului nr. 10 cu un balcon.

Art. 3.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA

           DONTU OVIDIU LIVIU                                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                   JR. CIUTAC IOAN  

 

 

 

 

Nr. 131 Din 30 iunie 2010