Hotărârea nr. 130/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp, situat în B-dul 1 Decembrie 1918 fn (staţia de autobuz Spitalul vechi) aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp, situat în B-dul 1 Decembrie 1918 fn (staţia de autobuz Spitalul vechi) aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 20889 din 24.06.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 20890 din 24.06.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47, ale art.49 precum şi ale art.123, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1). Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp situat în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 fn (staţia de autobuz Spitalul vechi).

            (2). Se aprobă preţul de pornire la licitaţie la nivelul sumei de 15 lei/mp/lună.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei în forma prezentată în anexă, parte integrantă a hotărârii.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

     DONTU OVIDIU LIVIU                                                                         SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

NR.130 Din 30 iunie 2010