Hotărârea nr. 13/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Master Planului pentru proiectul " Modernizarea ,infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava

                       ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

                                                                                        

                                                                           

                                                 HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea bugetului municipiului Suceava  pe anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava,

 

                             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 4003 din 27.01.2010, Raportul Direcţiei de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 4004 din 27.01.2010 si raportul comisiei economico financiara, juridica , disciplinara;

                            În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii bugetului de stat pe anul 2010  nr. 11/26.01.2010,

                             În temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă, cu repartizarea pe capitole,  bugetul municipiului Suceava  pe anul 2010, cuprins în anexele 1 – 13 care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 (1)  Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

         (2)  Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3  Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului local, va asigura  ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                contrasemneaza

  VIOREL SEREDENCIUC                                                         SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 12 Din 12 februarie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

EC. ION LUNGU

 

 

                                                                                  

                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                              EC. ELISABETA VĂIDEANU

                                                                                                

 

 

 

 

 

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea  bugetului  municipiului  Suceava pe anul 2010

 

 

 

Elaborarea  proiectului de buget al municipiului Suceava pentru anul 2010 s-a făcut în baza prevederilor legale, respectiv:

-          Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010,

-          Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

-          Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

-          Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice,

-          O.U.G 1/2010 privind măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

-          adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 375188/2010 privind unele prvederi din O.U.G 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar –fiscale, rămase în vigoare şi după data de 31 decembrie 2009 şi

-          H.C.L. nr. 293/12.11.2009, care stabileşte nivelul impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2010.

 

Proiectul de buget este întocmit în conformitate cu clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1954/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi  prezintă o imagine fidelă a tuturor fondurilor publice care vor constitui bugetul, respectiv cele provenite din:

-           venituri proprii;

-           bugetul de stat;

-           credite externe;

-           venituri evidenţiate în afara bugetului local;

-           fonduri externe nerambursabile.

 

 

Fundamentarea veniturilor bugetului municipiului Suceava se bazează pe evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare  în funcţie de care se calculează sumele datorate ca impozite şi taxe locale, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi  alte elemente specifice (serii de date statistice pe anii anteriori, respectiv indici de previzionare).

Concret, la baza fundamentării veniturilor pentru anul 2010 au stat:

-         nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2010 prin H.C.L. nr. 293/12.11.2009 şi materia impozabilă declarată în baza cărora s-au efectuat debitările anuale iniţiale;

-         creanţele aflate în sold  la 31.12.2009;

-         bunurile impozabile estimate a se dobândi în anul 2010 (constând din mijloace de transport şi clădiri) şi

-         alţi factori care conduc la un anumit nivel al veniturilor bugetului local (cote, subvenţii, sume defalcate şi altele).

Punctăm câteva categorii de venituri mai importante ca pondere, cu explicaţiile aferente:

E Indicatorul Cote defalcate din impozitul pe venit, cod indicator  04.02.01, rândul 11, s-a fundamentat la nivelul sumei de 88.807.769 lei; s-au avut  în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, art.32, care stipulează că se alocă o cotă de 47% din impozitul pe venit încasat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, pentru echilibrarea bugetelor locale.

E Indicatorul Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cod indicator 04.02.04, rândul 12, s-a fundamentat la nivelul sumei de  1.243.229 lei, ţinându-se cont de prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, art.33, prin care se alocă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor publice, precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrative – teritoriale. Astfel, prin adresa nr.1648 din 03.02.2010 transmisă de Consiliul Judeţean Suceava se repartizează suma de 1.083.351 lei şi prin adresa nr. 60099/02.02.2010, primită de la D.G.F.P.J SV se repartizează suma de 159.878 lei.

E Indicatorul Impozit şi taxa pe clădiri, cod indicator 07.02.01, rândul 18, s-a fundamentat la nivelul sumei de 32.950.000 lei. Acest indicator este format din :

-     6.350.000 lei impozit pe clădiri de la persoane fizice;

-       26.600.000 lei impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice.

La fundamentarea acestui indicator  s-au avut în vedere creanţele anilor precedenţi aflate în sold  la 31.12.2009  şi debitarea anuală iniţială pentru anul 2010.

E Indicatorul Impozit şi taxa pe teren, cuprinzând şi  impozitul pe terenul din  extravilan, cod indicator 07.02.02, rândul 21, s-a fundamentat la nivelul sumei de 4.241.000 lei.

Acest indicator este format din :

-       1.354.000 lei impozit şi taxa pe terenuri de la persoane fizice;

-       2.850.000 lei impozit şi taxa pe terenuri de la  persoane juridice;

-            37.000 lei impozit pe terenul din  extravilan.

La fundamentarea acestui indicator  s-au avut în vedere creanţele anilor precedenţi aflate în sold  la 31.12.2009  şi debitarea anuală iniţială pentru anul 2010.

E Indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, cod indicator 11.02.02, rândul 29, s-a fundamentat la nivelul sumei de 62.332.200 lei, sumă repartizată de la bugetul de stat, prin adresa nr. 60099/02.02.2010, din care 57.377.500 lei pentru cheltuielile de personal din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 4.954.700 lei pentru alte cheltuieli prevăzute de lege, conform ANEXEI 12.

 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor (11.02.02)

repartizate de DGFP conform adresei nr. 60099/02.02.2010                               62.332.200 lei 

din care pentru:

   - cheltuieli de personal – învăţământ  preuniversitar                                         57.377.500 lei

     de stat

   - ajutor social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili

     petrolieri ( Legea 416/2001);                                                                                 243.700 lei

   - cheltuieli descentralizate , conform prevederilor art.5,alin (4) din Legea bugetului de stat

     pe anul 2010 nr.11/2010                                                                                     4.711.000 lei 

 

E Indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cod indicator 11.02.06, rândul 30, s-a fundamentat la nivelul sumei de 8.200.802 lei, din care valoarea de 5.656.000 lei a fost  repartizată de la bugetul de stat, prin adresa nr. 60099/02.02.2010, pentru rambursarea ratelor de capital şi a costurilor aferente creditelor pentru reabilitarea grupurilor energetice în conformitate cu O.U.G. nr.78/2002, aprobată prin Legea nr.643/2002.

 

 Sume defalcate din TVA alocate de DGFP

    pentru OUG 78/2002   (11.02.06)   

   conform adresei nr. 60099/02.02.2010                                                                 5.656.000 lei

Sume defalcate din TVA repartizate de DGFP

    pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 

    conform adresei nr. 60099/02.02.2010                                                                  322.040  lei

 Sume defalcate din TVA alocate de Consiliul Judeţean

   pentru  echilibrarea  bugetelor locale (11.02.06)    

  conform adresei 1648/02.02.2010                                                                         2.222.762 lei

 

E Indicatorul Impozitul asupra mijloacelor de transport, cod indicator 16.02.02, rândul 36, s-a fundamentat la nivelul sumei de 11.800.000 lei, ţinându-se cont de creanţele anilor precedenţi aflate în sold  la 31.12.2009 şi de debitarea anuală iniţială pentru anul 2010.

Acest indicator este format din impozitul asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice şi persoane juridice, astfel:

-       5.900.000 lei de la persoane fizice;

-       5.900.000 lei de la persoane juridice.

 

E Indicatorul Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, cod indicator 16.02.03, rândul 39, s-a fundamentat la nivelul sumei de 3.500.000 lei. S-au avut în vedere obligaţia comercianţilor care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică (baruri şi restaurante) de a achita taxele pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum şi obligaţia operatorilor de transport care efectuează servicii de transport public local de a obţine autorizaţiile de transport şi copiile conforme, potrivit prevederilor noului pachet de acte normative în materie. De asemenea, s-au avut în vedere taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire  pentru blocurile de locuinţe ce se vor construi de către investitori.

 

E Indicatorul Venituri din concesiuni şi închirieri, cod indicator 30.02.05, rândul 45, s-a fundamentat la nivelul sumei de 7.000.000 lei, avându-se în vedere creanţele anilor precedenţi aflate în sold la 31.12.2009  în sumă de 3.066.171 lei şi debitarea estimată pentru anul 2010, care include redevenţa aferentă contractelor de concesiune încheiate cu: SC TERMICA SA, SC ACET SA, SC TPL SA şi SC ROSAL SRL.

E Indicatorul Alte venituri din proprietate, cod indicator 30.02.50, rândul 48, s-a fundamentat la nivelul sumei de 6.700.000, reprezentând venituri estimate a se încasa din pieţele şi Bazarul Municipiului Suceava.

 

E Indicatorul Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale, cod indicator 35.02.01, rândul 59, s-a fundamentat la nivelul sumei de 7.500.000 lei, avându-se în vedere creanţele aflate în sold la data de 31.12.2009, în sumă de 7.451.914 lei.

 

E Indicatorul Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat, cod indicator 39.02.07, rândul 70, s-a fundamentat la nivelul sumei de 76.145.000 lei, avându-se în vedere estimările prinvind vânzarea următoarelor bunuri: terenuri şi clădiri, cabinete medicale, respectiv terenurile aferente acestora;  apartamentele licitate din blocurile 21, 22 (ultima rată);  terenurile aferente curţilor şi grădinilor  şi creanţele aflate în sold la data de 31.12.2009.

 

E Indicatorul Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin programul operaţional regional 2007-2013, cod indicator 42.02.19, rândul 77 s-a fundamentat la nivelul sumei de 410.550 lei. Fundamentarea s-a realizat conform HGR nr. 248/2008  privind alocarea de subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asitenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin POR 2007-2013.

 

E Indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili, cod indicator 42.02.32, rândul 80, s-a fundamentat la nivelul sumei de 13.576.500 lei, sumă repartizată de la bugetul de stat, conform OG nr. 36/2006.

Municipiul Suceava a fost  desemnat pol de dezvoltare urbană prin HG.998/2008, în scopul obţinerii de finanţări neramburasabile din programul Operaţional Regional 2001-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, subdomeniul  - Pol de dezvoltare urbană.

 

În afara proiectului derulat în anul 2009 „Documentaţie tehnică pentru accesarea Fondurilor Structurale în vederea derulării unor proiecte în zona protejată a Cetăţii de Scaun a municipiului Suceava” pentru anul 2010 municipiul Suceava propune următoarele proiecte  care pentru a deveni finanţabile trebuie să corespundă cerinţelor din Planul Integrat al Polului de Dezvoltare:

 

1. - „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava”, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere;

2. – „Modernizarea iluminatului public pe artera principală în municipiul Suceava”;

3. – „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin crearea de parcaje subterane, reabilitarea zonei pietonale şi a străzilor”;

4. – „Reabilitare străzi, poduri şi pasaje, modernizare parcuri şi creare de staţii modulare de transport public în comun în municipiul Suceava”;

5. – „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”.

 

Pe lângă cele cinci proiecte meţionate Serviciul de integrare europeană şi strategii de dezvoltare, propune şi proiectele:

 

-      „Perlele medievale Suceava-Hotin-Soroca” – în cadrul Instrumentului European pentru Vecinătate şi Parteneriat al Uniunii Europene, având ca scop îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale şi cea a mediului înconjurator, în contextul unor graniţe sigure, prin intensificarea  contactelor dintre partenerii de pe fiecare parte a graniţei şi creşterea competitivităţii economice şi sociale a zonei transfrontaliere  prin dezvoltarea potenţialului turistic din zonă şi prin îmbunătăţirea capacităţii actorilor locali de a implementa în parteneriat strategii de promovare a valorilor istorice şi culturale comune;

 

-      „Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa (EVUE)”, constând în organizarea unei conferinţe europene la Suceava, având ca scop adoptarea unor măsuri pentru reducerea impactului negativ provocat asupra mediului de către tansportul în comun şi traficul rutier, precum şi identificarea unor surse de finanţare externă pentru promovarea unui transport modern mai puţin poluant şi economic.

 

 

În anul 2010 municipiul Suceava, în calitatea sa de membru în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de gestionare a deşeurilor în judeţul Suceava, va contribui cu fonduri alături de Consiliul Judeţean Suceava şi de celelalte primării din judeţ la proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”.

 

Toate proiectele menţionate  vor beneficia de subvenţii de la bugetul de stat care au fost evidenţiate la aricolul 42.02.20, rândul 78, şi de sume de la Uniunea Europeană, care au fost evidenţiate în cadrul capitolului 45.02, rândul 85, după ce în prealabil cheltuielile aferente proiectelor vor fi  suportate din bugetul local..

 

Fundamentarea cheltuielilor Bugetului municipiului Suceava pentru anul 2010 s-a făcut pe baza propunerilor  de cheltuieli  primite de la compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de la  serviciile publice de subordonare locală fără personalitate juridică, cu respectarea adresei Ministerului Finanţelor Publice nr. 375188/2010 privind unele prvederi din O.U.G 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, rămase în vigoare şi după data de 31 decembrie 2009, precum şi pe baza reglementărilor prevăzute de Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a O.U.G 1/2010 privind măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora.

În realizarea proiectului de buget, ordonatorul principal de credite a analizat oportunitatea şi necesitatea continuării proiectelor publice finanţate din anii anteriori, dar şi necesitatea promovării unor proiecte, respectiv  a unor acţiuni noi.

Un aspect important care a fost luat în considerare la întocmirea proiectului de buget  este acela al finalizării programelor/proiectelor finanţate din fondurile structurale (tip ISPA), fonduri care conform  memorandumurilor  de finanţare continuă şi în anul 2010.

Programele de investiţii publice au fost prezentate pe capitole de clasificaţie funcţională, pe grupe de investiţii  şi pe surse de finanţare.

Pentru investiţiile publice multianuale, creditele de angajament şi creditele bugetare au fost înscrise distinct în bugetul anului 2010, cu respectarea legii.

În programul de investiţii publice pentru anul 2010 au fost înscrise acele programe ale căror documentaţii tehnico-economice, respectiv note de fundamentare, au fost elaborate şi aprobate conform legii.

Pentru includerea obiectivelor de investiţii în programul de investiţii aferent anului 2010 s-a avut în vedere evaluarea şi selectarea  temeinică şi  justificată a proiectelor  (conform Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice aprobate prin OMF nr. 980/2005).

Pentru anul 2010, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente politicii de coeziunea a Uniunii Europene au fost evidenţiate în cadrul capitolelor de cheltuieli corespunzătoare la titlul 56 Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.

Programul de investiţii al unităţii administrativ – teritoriale se aprobă ca anexă la bugetul municipiului Suceava.

Subvenţiile de la bugetul local au fost stabilite în concordanţă cu reglementările din actele normative care constituie baza legală de acordare a acestora (având în vedere fundamentările corespunzătoare pentru fiecare tip de subvenţie în parte).

 

E Potrivit prevederilor articolului 5 din Legea  nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 şi a articolului 32 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, au fost stabilite sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, fiind repartizate municipiului Suceava următoarele sume:

 

 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor

repartizate de DGFP conform adresei nr. 60099/02.02.2010                               62.332.200 lei 

din care pentru:

   - cheltuieli de personal – învăţământ  preuniversitar                                         57.377.500 lei

     de stat

    - cheltuieli de personal  -  creşe                                                                           1.000.000 lei 

  - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu                                             3.211.000 lei

  handicap

  - ajutor social cf. legii 416/2001                                                                               243.700 lei

  - servicii publice comunitare (cap. 54.02)                                                                500.000 lei

 

 

E S-a înscris  în proiectul de buget, conform prevederilor legale în materie, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în sumă de 1.259.750 lei, care se încadrează în procentul dictat de lege, respectiv de până la 5 % din totalul cheltuielilor.

 

E Din bugetul fondurilor publice ce urmează a fi  gestionat  în anul 2010, s-a propus a se aloca pentru finanţarea unor activităţi non – profit de interes general în municipiul Suceava, suma de 4.500.000 lei, cu regim de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice şi a Ordonanţei nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România. Atribuirea efectivă a contractelor de finanţare nerambursabilă se va face ulterior aprobării bugetului, pe baza selecţiei publice de proiecte, prin proceduri care vor respecta legislaţia în vigoare.

 

   E Din veniturile obţinute din vânzarea cabinetelor medicale propunem repartizarea sumei de 500.000 lei Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel NouSuceava, secţia Oncologie şi a sumei de 300.000 lei serviciului de Ambulanţă Suceava.

 

E Cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar (preşcolar, primar, secundar superior şi postliceal), cu excepţia celor care se suportă de la bugetul de stat, vor fi asigurate atât din bugetul local, cât şi din veniturile proprii realizate în condiţiile legii în unităţile respective.

 

E În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local, ponderea cea mai ridicată o deţin cheltuielile pentru «Combustibili şi energie»  (capitolul 81.02), respectiv 30,19% şi cheltuielile pentru «Învăţământ» (capitolul 65.02), care reprezintă 20,99% din totalul cheltuielilor

 

Celelalte capitole de cheltuieli deţin următoarele ponderi în totalul cheltuielilor :

§  Autorităţi executive: 4,10%;

§  Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor: 0,62%;

§  Datoria publică: 2,49%;

§  Ordine publică şi siguranţă naţională:  1,69%;

§  Sănătate:  1.26%;

§  Cultură, recreere şi religie: 4,55%;

§  Asigurări şi asistenţă socială: 5,54%;

§  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 13,06%;

§  Protecţia mediului: 4.22%;

§  Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă: 0,34%;

§  Agricultură şi silvicultură: 0,01%;

§  Transporturi: 10,94%.

 

       În contextul celor de mai sus şi având în vedere indicatorii care au stat la baza elaborării şi fundamentării bugetului local, prevederile  Legii nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi  ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale O.U.G 1/2010, adresei Ministerului Finanţelor Publice nr. 375188/2010 privind unele prvederi din O.U.G 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar –fiscale, rămase în vigoare şi după data de 31 decembrie 2009 şi ale H.C.L. nr. 293/12.11.2009, care stabileşte nivelul impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2010,  vă supunem spre aprobare proiectul bugetului municipiului Suceava, după cum urmează :

 

1.      Proiectul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2010 (anexele nr. 1 şi nr. 2);

2.      Repartizarea bugetului pe ordonatorii terţiari de credite (anexele nr. 3, 4  şi 5);

3.      Proiectul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii (anexa nr.6);

4.      Proiectul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate                                 integral  din venituri proprii  (anexa nr.7);

5.      Proiectul  bugetului  creditelor externe  (anexa 8);

6.      Proiectul bugetului fondurilor externe nerambursabile  (anexa nr.9); 

7.      Proiectul bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local (anexa 10);

8.      Programul obiectivelor de investiţii finanţate integral sau parţial din bugetul local  (anexa nr.11);

9.      Repartizarea sumelor defalcate din TVA (anexa 12);

10.   Propuneri pentru programul anual al finanţărilor nerambursabile din  fonduri publice ale municipiului Suceava  (anexa 13).  

 

      Precizăm că în conformitate cu prevederile Legii 273/ 2006 proiectul bugetului local al municipiului Suceava a fost afişat la sediul unităţii administrativ teritorială în termenul legal, neînregistrându-se contestaţii.

      Serviciul de specialitate al municipiului Suceava, consideră că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  municipiului Suceava pentru anului 2010 este legal şi oportun.

 

Faţă de cele de mai sus, rugăm dispuneţi.

 

 

 

COMPARTIMENT  BUGET,

EC.  MIRELA  SOFIAN