Hotărârea nr. 128/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situată în Suceava, B-dul Ana Ipătescu fn în vederea amplasării unui panou publicitar tip LCD

 

 

 

R O M ÂN I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situată în Suceava, B-dul Ana Ipătescu  fn în vederea amplasării unui panou publicitar tip LCD

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 20891 din 24.06.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 20892 din 24.06.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridică, disciplinară şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică (solicitant SC Melany SRL-Bodnariuc Vasile) a unei parcele de teren în suprafaţă de 1  mp , situată în Suceava, B-dul Ana Ipătescu fn în scopul amplasării unui panou publicitar luminos LCD.

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelei de teren menţionată mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA

       DONTU OVIDIU LIVIU                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr.128 Din 30 iunie 2010