Hotărârea nr. 126/2010

HOTĂRÂRE,Privind schimbul de teren, în suprafaţă de 40 mp. - proprietatea fam. Manoilă Gheorghe şi Domnica cu suprafaţa de 40 mp.- teren aparţinând,domeniului privat al municipiului Suceava,

          ROMÂNIA

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                        SUCEAVA

 

 

 

 

  HOTĂRÂRE

 

Privind schimbul de teren, în suprafaţă de 40 mp. - proprietatea fam. Manoilă Gheorghe şi Domnica cu suprafaţa de 40 mp.- teren aparţinând

 domeniului privat al municipiului Suceava,

 

 

 

            Consiliul local al municipiului Suceava

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată sub nr.             din 21046/26.06.2010,  Raportul Serviciului Cadastru, Fond Funciar şi Registrul Agricol  nr. 21047             din 26.06.2010 şi Raportul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului;

             În temeiul prevederilor Legii nr. 247/2005, Titlul X, art. 2, alin. 1, privind circulaţia juridică a terenurilor;

             În baza prevederilor art. 6, alin 2 litera c şi alin 5 litera b, art. 45 alin.3, art. 47, 49 şi art.121 alin. 4, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Art. 1 Se aprobă schimbul de teren în suprafaţă de 40  mp - teren identic cu parcela nr. 35145 din C.F. 35145 - proprietatea fam. Manoilă Gheorghe şi Domnica, cu suprafaţa de 40 mp - teren identic cu  pacela  nr. 35488 din C.F.35488, aparţinând domeniului privat al  municipiului Suceava,  pe baza raportului de evaluare însuşit de Consiliul local.

            Art. 2   Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul Cadastru, Fond Funciar şi Registrul Agricol va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                            CONTRASEMNEAZA

  DONTU OVIDIU LIVIU                                                                             SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                  JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 126 Din 30 iunie 2010