Hotărârea nr. 124/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Modernizare iluminat public pe artera principală în muncipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

                               ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                               SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului

“Modernizare iluminat public pe artera principală în muncipiul Suceava

şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 20453  din 21.06.2010 , Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr. 20454 din 21.06.2010şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, art. 45, alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Modernizare iluminat public pe artera principală în muncipiul Suceava” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (şi conexe) ale proiectului cu titlul „Modernizare iluminat public pe artera principală în muncipiul Suceava”, după cum urmează:

-             Valoarea totală a proiectului, respectiv 11.234.850,52 lei, din care:

-             Valoarea neeligibilă a proiectului ---------------------------------- 3.000,00 lei

-             Valoarea eligibilă a proiectului ------------------------------------- 9.459.261,40   lei

-             TVA --------------------------------------------------------------------- 1.772.589,12 lei

Art. 3

(1) Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 189.185,23 lei, ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

(2) Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava în valoare de 3.000,00 lei, reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile (şi conexe) ale proiectului;

(3) Se aprobă contribuţia de 1.772.589,12  lei ce revine Municipiului Suceava, ce reprezintă valoarea totală TVA aferent  proiectului;

(4) Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 4 Se revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 92/ 27.05.2010.

Art. 5 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile  

          prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNEAZA

DONTU OVIDIU LIVIU                                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                               JR. CIUTAC IOAN

 

nr. 124/30 iunie 2010