Hotărârea nr. 122/2010

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în ,afara bugetului local pe anul 2010

                     ROMANIA

                JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      SUCEAVA   

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului  veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în

afara  bugetului local  pe anul 2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 20787            420787222/ 23.06.2010  , raportul de specialitate al Compartimentului buget din cadrul Direcţiei Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr. 20788/23.06.2010 si a raportului comisiei economico financiara, juridical disciplinara.

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Aprobarea bugetului rectificat al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara  bugetului local  al municipiului Suceava pe anul 2010, cuprins  în  Anexa  nr. 1 la hotărâre, rezultat prin rectificarea în plus a:

-                          veniturilor la capitolul 36.11 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.11.50 „Alte venituri” cu suma de 290.000 lei si a 

-                          cheltuielilor la capitolului 70.11 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul 70.11.50 „Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice” cu 290.000 lei.

Art.2. Anexa 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara  bugetului local pe anul 2009 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

          (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                      contrasemneaza

    DONTU OVIDIU LIVIU                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

Nr. 122 Din 30 iunie 2010

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr.          din 23.06.2010

                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea  Bugetului  veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în

afara  bugetului local  pe anul 2010

 

 

Bugetul local pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 12 februarie 2010, în  sumă  de 11.801.748 lei la venituri şi 13.876.000 lei la  cheltuieli, se rectifică în  plus  cu  suma  de 290.000 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

                                                      Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului şi-a propus continuarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe şi prin adresa nr.36486/IA/04.06.2010 acordă Municipiului Suceava credite de angajament, în anul 2010, în valoare de 290.000 lei. Urmare a acestei adrese şi a transferului din Bugetul local a sumei de 290.000 lei, conform OUG 18/2009, propunem rectificarea în plus a capitolului 36.11 « Diverse venituri », respectiv a subcapitolului 36.11.50 « Alte venituri » cu suma de 290.000 lei.

 

                                 La cheltuieli:

                                         

                                          Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi-a propus continuarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe şi prin adresa nr.36486/IA/04.06.2010 acordă Municipiului Suceava credite de angajament, pentru anul 2010, în valoare de 290.000 lei. Urmare a acestei adrese şi a transferului din Bugetul local a sumei de 290.000 lei, conform OUG 18/2009, propunem rectificarea în plus cu suma de 290.000 lei în cadrul capitolului 70.11 « Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică », respectiv a subcapitolului 70.11.50 « Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice », a titlului 70.01 «Active fixe», respectiv a articolului 70.01.01 « Construcţii ».

 

 

 

PRIMAR,

Ec. ION  LUNGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

DIRECŢIA   BUGET,  CONTABILITATE,  FISCALITATE

Compartimentul Buget

                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr.         din 23.06.2010

                          

                                                               

                                                                          PRIMAR,

                                                                          EC. ION  LUNGU 

       

 

                                                                                                       DIRECTOR  EXECUTIV,                               

                                                                                                  EC. ELISABETA VĂIDEANU

 

 

 

 

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea  Bugetului  veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în

afara  bugetului local  pe anul 2010

 

 

Bugetul local pentru anul 2010, aprobat  prin  Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 12 februarie 2010, în  sumă  de 11.801.748 lei la venituri şi 13.876.000 lei la  cheltuieli, se rectifică în  plus  cu  suma  de 290.000 lei, conform Anexei 1.

 

                                 La venituri:

                                                      Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului şi-a propus continuarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe şi prin adresa nr.36486/IA/04.06.2010 acordă Municipiului Suceava credite de angajament, în anul 2010, în valoare de 290.000 lei. Urmare a acestei adrese şi a transferului din Bugetul local a sumei de 290.000 lei, conform OUG 18/2009, propunem rectificarea în plus a capitolului 36.11 « Diverse venituri », respectiv a subcapitolului 36.11.50 « Alte venituri » cu suma de 290.000 lei.

 

                                 La cheltuieli:

                                         

                                          Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi-a propus continuarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe şi prin adresa nr.36486/IA/04.06.2010 acordă Municipiului Suceava credite de angajament, pentru anul 2010, în valoare de 290.000 lei. Urmare a acestei adrese şi a transferului din Bugetul local a sumei de 290.000 lei, conform OUG 18/2009, propunem rectificarea în plus cu suma de 290.000 lei în cadrul capitolului 70.11 « Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică », respectiv a subcapitolului 70.11.50 « Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice », a titlului 70.01 «Active fixe», respectiv a articolului 70.01.01 « Construcţii ».

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT   BUGET,

Ec. MIRELA  SOFIAN