Hotărârea nr. 121/2010

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava,pentru anul 2010

                   ROMANIA

           JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA   

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea  Bugetului  local  al municipiului Suceava

pentru anul  2010

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 20785         2222222/23.06.2010  , Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, înregistrat sub nr.20786 din 23.06.2010 si raportul comisiei economico financiara , juridica disciplinara ;

            În baza dispoziţiilor Legii 273/2006 privind Finanţele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2010 nr.11/26.01.2010 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 şi art.49, din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Aprobarea bugetului rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2010, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre rezultat prin rectificarea în plus a :

-                          veniturilor la capitolul 11.02 „Sume defalcate din TVA”, subcapitolul 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 3.000.000 lei, şi a capitolului 42.02 „Subvenţii de la Bugetul de Stat”, subcapitolul 42.02.12 „Subvenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” cu suma de 290.000 lei şi a

-                          cheltuielilor la capitolul 67.02 „ Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 67.02.03.04 „Instituţii publice de spectacole şi concerte” cu 3.000.000 lei şi a capitolului 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul „Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice” cu 290.000 lei.

Art.2. Anexa 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2010 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

          (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate şi celelalte servicii funcţionale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              CONTRASEMNEAZA

 DONTU OVIDIU LIVIU                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 121 Din 30 iunie 2010