Hotărârea nr. 120/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiul Suceava ”

                       ROMÂNIA                            

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                       SUCEAVA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare Cinema  Modern – Centrul Cultural al municipiul Suceava  

 

 

          Consiliul local al Municipiului Suceava;

          Având in vedere Expunerea de motive nr.20557/21.06.2010 ,Raportul Serviciului Investiţii nr. 20558/21.06.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

          In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1,  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;

          In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 1, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publica locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.I. Se  modifică art.1 din HCL 312 din 16.12. 2009 care va avea următorul cuprins:

“Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiul Suceava  .

          Art.II. Celelalte prevederi ale HCL 312 din 16.12.2009 rămân neschimbate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA

   DONTU OVIDIU LIVIU                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

Nr.120 din 30 iunie 2010