Hotărârea nr. 119/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici,ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ,“Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava,prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi ”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici

ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului

Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava

 prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi

           

Consiliul Local al municipiului Suceava,

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.   18730    din 03.06.2010  ,Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr. 18731  din 03.06.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă noii indicatori tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzuţi în Anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se revocă prevederile Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 192/ 27.08.2009

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                           contrasemneaza

  DONTU OVIDIU LIVIU                                                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr.119 Din 3 iunie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXA la HCL nr.               din             

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

I.              Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei) : 37.630,476 lei,

             (în preţuri – luna, anul, 1Euro = 4,1267 lei, mai 2009)

             din care:

a)                   Construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA (mii lei): 31.545,532 lei

 

 

II.             Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

 

 

III.           Creare parcaje subterane

 

 

Indicator

Cantitate

Total suprafaţă parcaje

5.352 mp, din care:

§  3.468 mp – parcaj 1

§  1.884 mp – parcaj 2

Total capacitate parcare

163 locuri, din care:

§  108 locuri parcare – parcaj 1

§  55 locuri parcare – parcaj 2

Număr locuri de muncă nou create în faza de execuţie

150

Număr locuri de muncă în faza de operare a investiţiei

35

 

 

Detaliu parcaje

Parcare 1

Construcţie acces

136 mp

Pietonal

2.617 mp

Spaţii verzi

547 mp

Rampa de acces

168 mp

Total

3.468 mp

Parcare 2

Construcţie acces

98 mp

Pietonal

1.116 mp

Spaţii verzi

455 mp

Rampa acces

255 mp

Total

1.884 mp

 

  

IV.           Reabilitare pietonal şi străzi

 

indicator

cantitate

Zona pietonală şi spaţiu verde aferent acestora reabilitate

13.375 mp, din care:

§  1.747 mp – Ob. 3  - zona fântâna arteziană

§  2.060 mp – Ob. 4 – zona între Casa de cultură şi clădirea E-on şi între str. Vasile Bumbac şi str. Ciprian Porumbescu

§  6.188 mp – Ob 5 – zona între Str. Ştefan cel Mare şi Casa de cultură

§  3.380 mp – Ob 6 – zona str. Ştefan cel Mare între str. C. Porumbescu şi str. Curtea Domnească

Suprafaţa străzi reabilitate

8.170 mp – Ob. 7 – Reabilitare străzi

Număr locuri de muncă nou create în faza de execuţie

150

Număr locuri de muncă în faza de operare a investiţiei

35

 

Detaliu reabilitare pietonal

Obiect 3

Pietonal

1.100 mp

Spaţii verzi

557 mp

Fântâna

90 mp

Total

1.747 mp

Obiect 4

Pietonal

680 mp

Spaţii verzi

1.380 mp

Total

2.060 mp

Obiect 5

Spaţii verzi

375 mp

Pietonal Casa de Cultură

1.200 mp

Str. Ştefan cel Mare

1.913 mp

Carosabil - foste trotuare str. Ştefan cel Mare

1.430 mp

Pietonal

1.270 mp

Total

6.188 mp

Obiect 6

Pitonal ocazional carosabil str. Ştefan cel Mare

1.390 mp

Pitonal

1.460 mp

Suprafaţa aferentă spaţii verzi inclusiv parapeţi de delimitare

385 mp

Suprafaţa aferentă jardiniere prefabricate

145 mp

Total

3.380 mp

 

 

 

Şef Serviciu

 

Dan Dura