Hotărârea nr. 118/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava,prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului

Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava

 prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi

şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 18728  din 03.06.2010  , Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr. 18729 din 03.06.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, art. 45, alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi depus spre  finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Art. 2  Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (şi conexe) ale proiectului cu titlul „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi”, după cum urmează:

-          Valoarea totală a proiectului, respectiv 37.807.345,71 lei , din care:

-          Valoarea neeligibilă a proiectului ---------------------------------------- 1.386.893,00 lei

-          Valoarea eligibilă a proiectului -----------------------------------------  30.442.955,37 lei

-          TVA -------------------------------------------------------------------------    5.977.497,34 lei

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 608.859,11 lei, 

       ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

(1)      Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava în valoare de 1.386.893,00 lei, reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile (şi conexe) ale proiectului;

(2)    Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava de 5.977.497,34  lei, ce reprezintă TVA aferent  proiectului;

(3)    Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 4  Se revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 191/ 27.08.2009.

Art. 5  Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile  

            prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                        contrasemneaza

   DONTU OVIDIU LIVIU                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

Nr.118 Din 3 iunie 2010