Hotărârea nr. 117/2010

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală “Lira de Aur” Suceava

    

 

 

 

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală “Lira de Aur” Suceava

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr.18649   din  02.06.2010 şi raportul Compartimentului Buget înregistrat la nr.18650 din 02.06.2010 precum şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza prevederilor art.35, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale.

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 şi art.49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală  „Lira de Aur” Suceava în vederea organizării ediţiei a XXXI-a  a Concursului instrumental „Lira de aur ”, devenit din anul 2007 concurs internaţional,  care se va desfăşura la Suceava  în perioada 4-7 iunie 2010.

Art.2. Contribuţia Municipiului Suceava  în această asociere constă în  alocarea sumei de 46.000  lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre şi se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                          contrasemneaza

  DONTU OVIDIU LIVIU                                                                       SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                                                            JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

Nr. 117 Din 3 iunie 2010