Hotărârea nr. 116/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea şi optimizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi modernizare a staţiei de epurare” prin reclamă şi publicitate pe mijloacele de transport folosite de către SC TPL SA Suceava

 

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea şi optimizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi modernizare a staţiei de epurare” prin reclamă şi publicitate pe mijloacele de transport  folosite de către SC TPL SA Suceava

                         

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.18.015 din 26.05.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.18.016 din 26.05.2010, cât si raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă promovarea gratuită a proiectului „Reabilitarea şi optimizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi modernizare a staţiei de epurare”, prin reclamă şi publicitate pe mijloace de transport folosite de către SC TPL SA Suceava, pe o perioadă de 6 luni.

            Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 116 din 27 mai 2010