Hotărârea nr. 115/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi ,a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Deviere reţele de apă rece în zona centrală proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal si străzi

                              ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                               SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:

Deviere reţele de apă rece în zona centrală

proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane,               

                                                reabilitare pietonal si străzi”

           

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr.18.013 din 26.05.2010,Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.18.014 din 26.05.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii: Deviere reţele de apă rece în zona centrală

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: Deviere reţele de apă rece în zona centrală, prevăzuţi în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 115 din 27 mai 2010