Hotărârea nr. 114/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi ,a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:,„Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava”: Deviere retele termice subterane din zona parcajului propus pe esplanada de langa fantana arteziana

                              ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                               SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:

„Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava”: Deviere retele termice subterane din zona parcajului propus pe esplanada de langa fantana arteziana

           

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr.18.011 din 26.05.2010,Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.18.012 din26.05.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii: „Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava. Deviere retele termice subterane din zona parcajului propus pe esplanada de langa fantana arteziana”

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava. Deviere retele termice subterane din zona parcajului propus pe esplanada de langa fantana arteziana” prevăzuţi în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 114 din 27 mai 2010