Hotărârea nr. 113/2010

H O T Ă R Â R E privind actualizarea, în condiţiile legii, a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava ,şi unele servicii publice de subordonare locală

                      R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          

                       S U C E A V A                

     

H O T Ă R Â R E

privind  actualizarea, în condiţiile legii, a statelor de funcţii pentru

aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

şi unele servicii publice de subordonare locală   

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-                            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată sub nr.17.472 / 19.05.2010

-                            Raportul cu nr.17.473/ 19.05.2010 al Serviciului  resurse umane

-                            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

În    conformitate    cu    dispoziţiile   art.67 din Legea nr.188/1999, republicată,

privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, art.48 alin.(1) punctul 13 din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. În vederea avansării în treapta de salarizare imediat superioară, se aprobă transformarea în statele de functii, în condiţiile legii, a posturilor-funcţii publice ocupate de funcţionarii publici ce îndeplinesc condiţiile de avansare în luna mai 2010, din următoarele structuri: aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţia Municipală de Evidentă a Persoanelor şi Poliţia Comunitară a municipiului Suceava.

Art.2.(1) Se aprobă, în formă actualizată, potrivit art.1-3 :

·         Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - Anexa nr.1.

·         Statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - Anexa nr.2

 

·         Statul de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava - Anexa nr.3.

         (2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 113 din 27 mai 2010