Hotărârea nr. 112/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ,pentru anul 2010

 

                      R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                         

                       S U C E A V A                                                  

                                               

                                                                                                                

    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice

pentru anul 2010

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

            Având în vedere :

-          Expunerea de motive a primarului  municipiului Suceava înregistrată  sub nr. 17474 / 19.05.2010;

-          Raportul Serviciului resurse umane înregistrat sub  nr. 17475/ 19.05.2010 ;

-          Raportul Comisiei economice-financiare, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici şi ale Ordinului nr.7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) şi ale art.45 al.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                       

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art.1. (1)  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (2) Planul de ocuparea a funcţiilor publice pentru anul 2010 este întocmit centralizat – la nivelul primarului municipiului Suceava şi cuprinde funcţiile publice din:

- Aparatul de specialitate al primarului

- Poliţia Comunitară a municipiului Suceava

- Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor.

Art.2. Oganizarea concursurilor/examenelor de recrutare/promovare în domeniul funcţiilor publice  se va face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare la data iniţierii concursurilor/examenelor.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin aparatului de specialitate, Poliţia Comunitară a municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 112 din 27 mai 2010