Hotărârea nr. 111/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirului “Pacea”

 

                      ROMÂNIA                                                                     

              JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                            

                       SUCEAVA

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirului  “Pacea”

 

 

Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava şi a Viceprimarului municipiului Suceava Lucian Harşovschi înregistrată sub nr.14.317/21.04.2010, Raportul Direcţiei Generale a Domeniului Public înregistrat sub nr.14.318/21.04.2010 cât şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară ;

În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În baza dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”a”, art.45, alin.3, art.47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare şi administrare a cimitirului “Pacea” precum şi contractul de concesiune a locurilor de înhumare, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Se revocă prevederile H.C.L. nr.9/2901.2001, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirului “Pacea”.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcţia Generală a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 111 din 27 mai 2010