Hotărârea nr. 110/2010

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”

                R O M Â N I A                                                   

         JUDEŢUL SUCEAVA                                                           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

              S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de

"Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA,

 

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.17.505/19.05.2010 a Primarului şi a Viceprimarului Municipiului Suceava, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, nr.17.506/19.05.2010. şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Suceava;

În temeiul art. 36 alin. (8) şi al 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 296/28.10.2004, privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetăţean de onoare” al municipiului Suceava.

Art. 3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

      Nr. 110 din 27 mai 2010