Hotărârea nr. 11/2010

H O T Ă R Â R E privind actualizarea statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava şi serviciile publice de subordonare locală precum şi a organigramei Direcţiei Generale a Domeniului Public

             

                      R O M Â N I A

                 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          

                       S U C E A V A                

       

                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind  actualizarea statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava şi serviciile publice de subordonare locală precum şi a organigramei Direcţiei Generale a Domeniului Public

 

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată sub nr. 3092 / 22.01.2010

- Raportul cu nr. 3093/ 22.01.2010 al Serviciului  resurse umane

- Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

În  conformitate    cu  dispoziţiile  Legii–cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a

personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 60 şi 61 alin.(1) lit.a) din Legea nr.188/1999,

republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1(1) – Se actualizează unele funcţii contractuale de execuţie din statele de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava şi serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridicală, pentru care, potrivit Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice, au fost eliminate sau au fost înfiinţate grade şi trepte profesionale faţă de existentul la 31 decembrie 2009, după cum urmează:                

Funcţii contractuale de execuţie valabile în luna decembrie 2009

Funcţii contractuale de execuţie actualizate valabile începând cu luna ianuarie 2010 

Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III

Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul II

Secretar-dactilograf tr.I sau tr.II

Secretar-dactilograf

Casier, magaziner tr.I sau tr.II

Casier, magaziner

Paznic, îngrijitor tr.I sau tr.II

Paznic, îngrijitor

Şofer

Şofer tr.I

Muncitor calificat tr.V sau tr.VI

Muncitor calificat tr.IV

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat tr.I

            (2) Aplicarea prevederilor alin.(1) în vederea reîncadrării personalului ale căror grade sau trepte profesionale au fost eliminate sau care au fost înfiinţate prin Legea-cadrul nr.330/2009 nu produce efecte asupra drepturilor salariale ale titularilor funcţiilor contractuale de execuţie actualizate prin efectul legii.

Art.2. – Se actualizează, prin efectul Legii-cadrul nr.330/2009, denumirea funcţiei publice de conducere de “director executiv” în “director” în statele de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor şi Poliţia Comunitară a municipiului Suceava.

Art.3. –  Identificarea funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor contractuale de conducere în statele de funcţii se face începând cu luna ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr.330/2009, prin:

·           denumirea funcţiei de conducere – secretar municipiu reşedinţă de judeţ, director

general, director general adjunct, director, director adjunct, şef serviciu, şef birou, şef formaţie muncitori, după caz;

·           gradul corespunzător coieficientului de ierarhizare - gradul I pentru funcţii publice

de conducere şi gradul II pentru funcţii contractuale de conducere;

·           treapta de salarizare numai în cazul funcţiilor publice de conducere diferenţiată

astfel: treapta 2 de salarizare pentru funcţia de secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.000 de locuitori, treapta I de salarizare pentru celelalte funcţii publice de conducere.

Art.4. Se aprobă transformarea, în condiţiile legii, a unui post - funcţie publică de execuţie din consilier, clasa I, debutant în consilier, clasa I, asistent, treapta 3, în statul de funcţii al Primăriei municipiului Suceava, respectiv în structura de personal a Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate la Compartimentul finanţare învăţământ preuniversitar de stat, pentru promovarea în gradul profesional următor a funcţionului public titular la expirarea perioadei de debut.

Art.5.(1) – În cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public se reorganizează unele structuri din “sector” în  “formaţie” sau “atelier”, cu transformarea corespunzătoare a posturilor de conducere din şef sector în şef formaţie muncitori,  după cum urmează:

* Sectorul parc auto se reorganizează în Formaţia parc auto

* Sectorul întreţinere reparaţii se reorganizează în Atelierul întreţinere, reparaţii

* Sectorul gestionare câini fără stăpân în Formaţia gestionare câini fără stăpân.

(2) Aplicarea prevederilor alin.(1) la reîncadrarea în funcţia de şef formaţie muncitori  a personalului care la data de 31.12.2009 ocupa funcţia de şef sector nu produce efecte asupra drepturilor salariale.

Art.6. Potrivit prevederilor art.1-5 se aprobă statele de funcţii actualizate pentru structurile implicate, conform anexelor la prezenta hotărâre, ordonate astfel:

·         Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava             - Anexa nr.1

·         Aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava    - Anexa nr.2

·         Poliţia Comunitară a municipiului Suceava                                       - Anexa nr.3

·         Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor                                  - Anexa nr.4

·         Direcţia de Asistenţă Socială                                                              - Anexa nr.5

·         Direcţia de Ecologizare                                                                       - Anexa nr.6

·         Direcţia Administraţia Pieţelor                                                           - Anexa nr.7

·         Direcţia Generală a Domeniului Public                                              - Anexa nr.8

·         Directia de cultură Cinematograf                                                     - Anexa nr.9

Art.7. Potrivit prevederilor art.5 se actualizează organigrama Direcţiei Generale a

Domeniului Public conform anexei nr.10

Art.8.  –  Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. – Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                       SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.11 din 28 ianuarie 2010