Hotărârea nr. 109/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii indreptăţiţi să primească o locuinţă socială, in ordinea de prioritate stabilită, precum şi a listei cuprinzând familiile de chiriaşi evacuaţi din casele naţionalizate ce urmează să primească o locuinţă socială

                 ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                 SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii indreptăţiţi să primească o locuinţă  socială, in ordinea de prioritate stabilită, precum şi a listei  cuprinzând familiile de chiriaşi evacuaţi din casele naţionalizate ce urmează să primească o locuinţă socială

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Avand în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, inregistrată cu nr.17.639/20.05.2010, Raportul Serviciului Evidenţa si Administrarea Imobilelor de Locuit inregistrat cu nr.17.640/20.05.2010 şi Raportul comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, familii, cultură, culte si protecţie socială, precum şi raportul comisiei sociale;

            În temeiul prevederilor art.42, art.43, art.48 din Legea Locuintei nr.114/1994 şi a art. 21,  din  HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.114/1996, precum şi a  art.1 alin.3, art.2, art.3 şi art.4 din OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”a”, alin. 6, lit.”a” pct.17, art.45 alin.3 si art.47 si art.49 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările si modificările ulterioare:

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aproba lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primeasca o locuinţă socială,  în ordinea de prioritate stabilită in anexă nr.1

 

Art.2 Se aproba lista cuprinzând familiile de chiriaşi evacuaţi din casele naţionalizate ce urmează să primească o locuinţă socială  în ordinea de prioritate stabilită in anexă nr.2

 

Art.3 Primarul municipiului Suceava prin Serviciul Evidenta şi Administrarea Imobilelor de Locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

    

  Nr. 109 din 27 mai 2010