Hotărârea nr. 108/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei din HCL nr.80/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale

                   ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                   SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea anexei din HCL nr.80/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

Având în vedere expunerea de motive a  Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.17.641/20.05.2010, raportul serviciului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr.17.642/20.05.2010, cât şi raportul comisiei de învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială, precum şi raportul comisiei sociale;

            În temeiul prevederilor art.1-2, art.3,  art.43, art. 48 din Legea locuinţei  nr.114/1996 şi a art.21 din HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996;

            În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.2 lit. c,  alin.5 lit.a-b, art.45 alin.1, art.47, art.49 din Legea nr.215 /2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.I Se modifică alineatul I „ Condiţie obligatorie” din anexa la HCL nr.80/29.04.2010 şi va avea următorul conţinut:

„ Familiile sau persoanele ce solicită repartizarea unei locuinţe sociale vor avea un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimile 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa, dar nu mai mic decât nivelul salariului minim net pe economie pe persoană.”

Art.II Celelalte prevederi ale HCL nr.80/29.04.2010 rămân valabile.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                              jr. IOAN CIUTAC

 

    

 

  Nr. 108 din 27 mai 2010