Hotărârea nr. 107/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea atestatului administrator de imobil

                        ROMÂNIA

                JUDEŢUL SUCEAVA

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                         SUCEAVA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea atestatului administrator de imobil

 

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.17.498/19.05.2010, Raportul serviciului Asociaţii de proprietari înregistrat sub nr.17.499/19.05.2010.

Având în vedere prevederile Legii nr.230/2007 art.54 (1) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.230/2007, aprobate prin HG nr.1588/2007.

În temeiul art.36 (2) lit.a şi art. 45 alin.1, art.47 şi art. 49 din Legea 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă acordarea atestatului pentru administrator de imobil pentru un număr de 35 de persoane care au susţinut şi au promovat examenul de evaluare conform anexei care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 107 din 27 mai 2010