Hotărârea nr. 106/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii atestatului de administrator de imobil doamnei Lungu Gabriela

                    ROMÂNIA

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA

 

 

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea retragerii atestatului de administrator de imobil doamnei Lungu Gabriela

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

             Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava şi a Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.17.496/19.05.2010, Raportul Serviciului Asociaţii de Proprietari , înregistrat sub nr.17.497/19.05.2010;                                 

             Având în vedere prevederile art. 55 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 58 alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007;

             În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) litera a), art. 45, alin (1), art. 47 şi ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

                Art. 1. Se aprobă retragerea atestatului de administrator de imobil nr. 093/30.10.2007 emis pe numele d-nei Lungu Gabriela.

                Art. 2. Primarul, prin apararul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 106 din 27 mai 2010