Hotărârea nr. 104/2010

HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi

                    R O M Â N I A                                                   

             JUDEŢUL SUCEAVA                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                   SUCEAVA

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava nr. 14909/26.04.2010, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, nr. 14910/26.04.2010 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Suceava;

În temeiul prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 – emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) punct 14, art. 45 alin. (1) şi al art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. g) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. I. H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi se completează după cum urmează:

 

1.  Articolul 81 se completează prin introducerea punctului 4., cu următorul cuprins:

 

„4.  cu amendă de la 100 lei la 500 lei, aplicabilă taximetristului  – pentru staţionarea cu autovehiculul taxi, având lampa taxi în poziţia „liber”, în scopul îmbarcării clienţilor, în afara locurilor de aşteptare a clienţilor amenajate şi semnalizate corespunzător de către administraţia publică locală, cu excepţia situaţiilor în care taxiul a preluat o comandă prin dispecerat.”

 

Art. II. Regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Suceava, ce constituie Anexa I la H.C.L. nr 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi,  se completează după cum urmează:

 

1.      După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

           

Art. 231. Începând cu 01 ianuarie 2013 toate autovehiculele taxi vor avea în totalitate culoarea galbenă, în scopul personalizării acestora în trafic.”

 

2.  Articolul 32 se completează prin introducerea literei d), cu următorul cuprins:

           

d) să aibă în totalitate culoarea galbenă.

 

3.  Articolul 35 se completează prin introducerea punctului 32., cu următorul cuprins:

 

„32. să nu staţioneze cu taxiul, având lampa taxi în poziţia „liber”, în scopul îmbarcării clienţilor în afara locurilor de aşteptare a clienţilor amenajate şi semnalizate corespunzător de către administraţia publică locală, cu excepţia situaţiilor în care taxiul a preluat o comandă prin dispecerat.”

 

4.    Articolul 37 se completează prin introducerea punctelor 26., 27., 28. şi 29., cu următorul cuprins:

 

26. să respecte nivelul tarifului de distanţă maximal pentru transportul în regim de taxi stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava;

27. să respecte prevederile legale cu privire la stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor practicate;

28. să notifice autoritatea de autorizare cu privire la orice stabilire, modificare sau ajustare de tarife, efectuată în limitele tarifului de distanţă maximal;

29. să furnizeze autorităţii de autorizare informaţiile solicitate pentru clarificări referitoare la structura de cheltuieli pentru stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor de distanţă pentru serviciul de transport în regim de taxi, conform Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobate prin Ordinul nr. 243/2007 emis de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.”

 

5.  Articolul 46 se completează prin introducerea aliniatului (3), cu următorul cuprins:

 

(3) Condiţia prevăzută la art. 32 litera d) se aplică începând cu 1 ianuarie 2011.”

 

6.  După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 47, cu următorul cuprins:

            Art. 47 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, eliberarea autorizaţiilor se va realiza doar pentru autovehiculele taxi care au în totalitate culoarea galbenă.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2013, vizarea autorizaţiilor se va realiza doar pentru autovehiculele taxi care au în totalitate culoarea galbenă.”

 

7.  Articolul 5 aliniatul (1) din Contractul cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, ce constituie Anexa 10  la Regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Suceava se completează prin introducerea literelor o), p), q) şi r), cu următorul cuprins:

 

„o) să respecte nivelul tarifului de distanţă maximal pentru transportul în regim de taxi stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Suceava;

p) să respecte prevederile legale cu privire la stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor practicate;

q) să notifice autoritatea de autorizare cu privire la orice stabilire, modificare sau ajustare de tarife, efectuată în limitele tarifului de distanţă maximal;

r) să furnizeze autorităţii de autorizare informaţiile solicitate pentru clarificări referitoare la structura de cheltuieli pentru stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor de distanţă pentru serviciul de transport în regim de taxi, conform Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobate prin Ordinul nr. 243/2007 emis de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.”

 

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 66/2008 rămân neschimbate.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

   

 

   Nr. 104 din 27 mai 2010